مفاهیم تحقیق اختصاص دارد. که در دو بخش جمع آوری شده. در بخش اول آن به مفهوم و شرایط و منابع مسئولیت ناشی از مالکیت در حقوق ایران و فقه با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان در بخش دوم آن نیز به مبانی نظریه تقصیر ،مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض خواهیم پرداخت. فصل سوم که مهمترین قسمت پایان نامه می باشد با عنوان رویکردها شامل چهار بخش مجزا خواهد بود که در بخش اول مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی در حقوق ایران با توجه به ماده 333 قانون مدنی و مواد مربوط به موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی باز خوانی و با حقوق انگلیس مقایسه خواهد شد . بخش دوم آن نیز به رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و بررسی اجتماع اسباب در حقوق ایران و سبب حقیقی در حقوق انگلیس می پردازیم ، بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات خطرناک و تأثیر هشدار های قبل از حادثه در حقوق ایران با توجه به قاعده فقهی تحذیر و بررسی موضوع در رویه های قضایی انگلیس اختصاص دارد و در بخش پایانی فصل سوم به اسباب رافع مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی خواهیم پرداخت. در فصل چهارم این تحقیق با توجه به اینکه مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، دولتی می باشد و این پژوهش مورد حمایت شرکت انتقال گاز ایران قرار گرفته است لذا مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز را مطالعه و بررسی خواهیم نمود که شامل سه بخش می باشد.در بخش اول آن مبنا و شرایط مسئولیت ناشی از تأسیسات دولتی و رابطه آن با مستخدم و مسئولیت کارفرمایان را در ایران وانگلیس بررسی می کنیم.بخش دوم آن به مقررات خاص صنعت نفت در ارتباط با موضوع اختصاص دارد و بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از لطمه به محیط زیست پرداخته شده است که در آن آثار مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی و عوامل خارج از اراده مالک در ورود این خسارات به محیط زیست به اختصار پرداخته شده است. فصل پنجم نیز با عنوان طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی می باشد که در بخش اول آن راههای جبران خسارت و در بخش دوم آن نیز به نقش بیمه های مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده ناشی از تأسیسات صنعتی پرداخته شده است و در انتها نیز نتایج این تحقیق و پیشنهادات آمده است. با توجه به اهمیت قانون متصرفین سال1957 و 1984 انگلستان در قسمت پیوست ها متن اصلی و ترجمه این قوانین منضم تحقیق می باشد.
امیدوارم در کشور ما که دارای تألیفات ارزشمند فقهی و حقوقی بسیاری است در زمینه مسائل و موضوعات جدید حقوقی که ناشی از تحولات سریع و غیرقابل انکار اجتماعی و اقتصادی دنیا است در آینده حقوقدانان کشور با نظرات علمی خود راه را برای تدوین قوانین جدید و مورد نیاز جامعه امروزی هموار سازند.

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
لزوم جبران خسارت امری اجتناب ناپذیر است. روابط اجتماعی امروزی چنان متحول گردیده که در برخی موارد با قواعد قدیمی مسئولیت قابل حل نیست. در حقوق کشور ما به جهت نبود قواعد کامل و جامعی که با نیازهای روز همخوانی داشته باشد چندان تمایلی در طرح موضوعات جدید مسئولیت مدنی نمی باشد. خصوصاً در مسئولیت ناشی از تاسیسات صنعتی قانوگذار ساکت است. امروزه در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات مختلف مربوط به مسئولیت مدنی به روشنی و با صراحت تدوین شده و در برخی دیگر نیز رویه قضایی دادگاهها نقصان قوانین را برطرف نموده است. در کامن لا و در مطرح ترین نماد آن یعنی انگلستان و مطابق با رویه قضایی بالاخص در مورد مسئولیت دولت به عنوان مالک تأسیسات خطر زا از جمله تأسیسات هسته ایی و یا مسئولیت ناشی از مراقبت و محافظت اشیاء مقررات و رویه های خاصی وجود دارد. در حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت بنا و حفاظت و مراقبت از تاسیسات و کارخانه می توان به ماده 333 قانون مدنی و مواد507،508،511و516 تا521 قانون مجازات اسلامی جدیداستناد نمود. با توجه به پیشرفت و توسعه صنایع بالاخص صنعت نفت و گاز و خلأ قانونی موجود سعی خواهد شد در جهت بررسی مسائل مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تاسیسات موصوف و سکوت قوانین و مقررات مربوطه، با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها بالاخص انگلستان، پیشنهادات سازنده ای با مقایسه حقوق این کشور ارائه گردد و نظر به اینکه ساختار ابتدایی صنعت نفت ایران از انگلستان نشأت گرفته اهمیت انجام این تحقیق را ضروری می نماید.

د) پیشینه تحقیقات انجام شده
اغلب سوابق مربوطه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی پرداخته است و علی رغم اینکه بطور پراکنده و بسیار مختصر تعدادی از حقوقدانان در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت بنا بخشی را اختصاص داده اند لیکن در خصوص عنوان انتخابی این تحقیق و مسئولیت مربوط به تاسیسات صنعتی سابقه ای یافت نشد و کتاب یا مقاله مستقلی در این مورد در کشور نوشته نشده و بسیاری از مسائل مهم و مبهم آن در سوابق مربوطه روشن نشده است.و اکثر کتب به قواعد عمومی مسئولیت پرداخته اند.
البته جا دارد از کتاب ارزشمند سرکار خانم دکتر ایراندخت نظری همسر استاد بزرگ حقوق ایران مرحوم دکتر شهیدی بنام مسئولیت مالک که مرا در جهت دهی در این نوشتار بسیار راهنما بود، همچنین از کتاب فلسفه مسئولیت مدنی جناب آقای دکتر حسن بادینی که در بررسی مبانی نظری از کتاب گرانقدر ایشان کمال استفاده را نمودم و جناب آقای دکتر مشتاق زرگوش و کتاب مفید وی در باب مسئولیت دولت نیز تقدیر و تشکر نمایم همچنین از کتب خارجی مرتبط با موضوع از جمله کتاب Law Made Simple اثر سی اف. پدفیلد، کتاب Le Drojt Anglais اثر رنه داوید و همچنین کتاب شبه جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، نوشته ورا برمینگام و ترجمه سید مهدی موسوی از کتاب Tort in a Nutshell و حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی تطبیقی ایران-فرانسه- انگلیستان ) تألیف وترجمه جناب آقای دکتر پرویز نوین نام برد که در بررسی تطبیقی موضوعات از آن بهره بردم.

ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
موضوعی با این عنوان و عنوان مشابه مشاهده نشد و به جرأت می توان گفت در مورد مسئولیت مدنی تأسیسات صنعتی درایران تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. با توجه به مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس، در این تحقیق سعی خواهد شد موضوعاتی که در مسئولیت مالک در حقوق ما مسکوت مانده بررسی گردد.
و) اهداف مشخص تحقیق
بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی بالاخص تاسیسات و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و نقد دیدگاه های مختلف درباره مبنا و ارکان مسئولیت مالک و تطبیق آن با نظام حاکم بر حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق است و با توجه به اجمال، سکوت، و ابهام قوانین ایران در این خصوص سعی خواهد شد با مطالعه حقوق انگلیس با طرح پیشنهادات عملی و نظری و ارائه راهکارهای حقوقی در جهت کمک به کارشناسان شرکت و در راستای تدوین مقرارت جدید گام برداشت.

ز) محل اجرای مطالعه موردی
تأسیسات صنعتی وزارت نفت، ایستگاه های تقویت فشار گاز ، تعمیرگاه های خطوط لوله گاز و پالایشگاه های گازی شرکت ملی گاز ایران وشرکت انتقال گاز ایران

ح) سوالات تحقیق

1- ضمان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی خطرناک و بی خطر چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟
2- از جهت مسئولیت فرقی بین مالکیت دولتی و غیردولتی تأسیسات صنعتی وجود دارد؟
3- در صورت ورود خسارت ناشی از انفجار تأسیسات و خطوط لوله انتقال نفت و گاز چه کسانی مسئولند؟ و مسولیت اشخاص مبتنی بر چیست؟
4- هشدارها و علائم مربوط به وجود تاسیسات خطرناک و تعیین حریم برای تأسیسات و خطوط لوله نفت وگاز در صورت ورود خسارت چه تاثیری در رفع یا کاهش مسئولیت دارد؟

ط) فرضیه های تحقیق
1- ضمان ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک مبتنی بر مسئولیت محض و بدون تقصیر است و مبنای مسئولیت در تاسیسات بی خطر مبتنی بر تقصیر است.

2- تفاوتی بین مالکیت دولتی و غیردولتی در مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت نمی باشد.
3- در مورد خسارت ناشی از انفجار تاسیسات و خطوط لوله نفت و گاز حسب مورد مدیران، پیمانکاران و کارکنان مسئولند و این مسئولیت حسب مورد ناشی از تقصیر و یا خطر می باشد.
4- هشدارهای حریم خطوط لوله و تاسیسات نفت و گاز از عوامل رافع و کاهش دهنده مسئولیت است.

ی) کلید واژه ها
1- مسئولیت مدنی: ملزم شدن شخص به جبران خسارتی که بدون مجوز قانونی به دیگری وارد کرده است که شامل مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی می باشد که نوع دوم که همان مسئولیت قهری است موضوع بحث ما می باشد.
2- مسئولیت ناشی از مالکیت بنا: یکی از انواع مسئولیت های ناشی از مالکیت، مسئولیت مالک بنا است که در ماده 333 قانون مدنی مصادیق بنا را نام برده لیکن آنها را احصاء ننموده است. از جمله دیوار، عمارت و کارخانه که با توجه به موضوع تحقیق تأسیسات صنعتی را نیز شامل می شود و مسئولیت مالک به سبب عدم رعایت وظایف و تکالیف قانونی محافظت از اشیاء ایجاد می شود.
3- تقصیر: تقصیر یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی است. تقصیر تجاوز از تعهد قبلی است و تقصیر فعل نامشروع قابل انتساب به مرتکب می باشد. نظرات مختلفی در مورد مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی وجود دارد که در جای خود به آن می پردازیم.
4- رابطه سببیت: اثبات رابطه میان فعل نامشروع و زیان وارده از ارکان ضروری تحقق مسئولیت می باشد و به صرف مشاهده تقصیر و ضرر نمی توان حکم به جبران خسارت داد بلکه رابطه علت و معلولی لازم است که به آن رابطه سببیت می گویند.
5- حقوق انگلیس: قواعد و مقررات حاکم بر انگلستان می باشد. میزان قابل توجهی از حقوق انگلستان از عرف مردم نشأت گرفته است ولی بخش عظیمی از آن از طریق قانونگذاری بوجود آمده است. کامن لا و قانون موضوعه و سوابق قضائی مجموعاً حقوق انگلیس را تشکیل می دهند.
6- تأسیسات صنعتی نفت و گاز: مستحدثاتی هستند که وظیفه تولید و یا انتقال نفت و گاز را از میادین گازی و ذخایر نفتی به نقاط مختلف برعهده دارند.که شامل ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز، پالایشگاههای نفت، خطوط لوله انتقال نفت یا گاز و تعمیرگاه های و یاردهای تعمیراتی آنها همچنین سایر صنایع مرتبط با صنعت نفت می باشد .
7- بیمه مسئولیت : بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم:
تبیین مفاهیم

بخش اول: تعاریف
گفتار اول: طرح مطلب
مسئولیت مدنی امروزه یکی از مباحث مهم حقوق مدنی محسوب می شود زیرا مسئولیت به جبران خسارت،‌ محدود به تخلفات قراردادی نبوده، بلکه الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می گیرد. ضمن اینکه وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است. مسئولیت مالک و مسئولیت ناشی از مالکیت یکی ازمسائلی است که درمبحث مسئولیت مدنی مطرح می گردد و مسئولیت مالک به جبران زیانهای ناشی از اموال و مایملک او می باشد که موضوع این پایان نامه اموال و تأسیسات صنعتی نفت و گاز و مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت اینگونه تأسیسات می باشد. در حقوق ایران مسئولیت بنا مبتنی بر ارتکاب تقصیر است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت ایجاد می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است. همانگونه که در ماده 333 قانون مدنی آمده است مالک بنا مسئول خسارات ناشی از خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه می باشد و مقرر می دارد: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق فرانسه در مواد 325 تا 333، مقررات مربوط به مسئولیت مالک را بیان کرده لیکن برخلاف آنچه در مواد 1385 و 1386 قانون مدنی فرانسه، مقرر شده، تقصیر مالک توسط زیان دیده باید اثبات شود.
زیر بنای مسئولیت مالک بنا در حقوق ایران تقصیر است. عدم مسئولیت به عنوان اصل اولیه در حقوق ما مطرح شده و مسئولیت های عینی به عنوان استثناء در موارد محدود از جمله خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که جز با اثبات دخالت قوه قهریه منتفی نمی شود، پذیرفته شده است. در صورتی که در حقوق فرانسه با فرض مسئولیت برای مالک زیان دیده را از اثبات تقصیر، بی نیاز ساخته و با گسترش مسئولیتهای عینی، مسئولیت مالک را به عنوان اصل اولیه مورد قبول قرار داده است.
در ایجاد مسئولیتهای عینی مالک نمی تواند با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف شود و تنها عامل رافع مسئولیت، قوه قاهره است. حتی برخی حقوقدانان معتقدند در مسئولیت ناشی از اموال ذاتاً خطرناک و خطرزا وجود قوه قاهره نیز، مالک را از جبران خسارت معاف نخواهد کرد. از جمله در مواردی که خطر ایجاد شده به وسیله شیء از اهمیت خاصی برخوردار است، مثل خسارات ناشی از فعالیتهای اتمی و حوادث رانندگی، حتی عامل قوه قهریه نیز رافع مسئولیت نخواهد بود. مسئولیت عینی تلفیقی از دو نظریه تقصیر و خطر می باشد و از جمع این دو نظریه مسئولیتی به وجود آمده که با اثبات بی تقصیری منتفی نمی شود اما هرگاه عاملی رابطه سببیت بین حادثه زیان بار و عمل شخص مسئول را قطع کرده یا تقصیر شخص دیگری در وقوع خسارت موثر باشد، مسئولیت کاهش یافته یا منتفی می شود. در حقوق ایران مسئولیت مالک وسائل نقلیه موتوری زمینی و قانون بیمه های اجباری از مصادیق مسئولیت عینی به حساب می آید به نظر می رسد برخی از خسارات ناشی از فعالیتهای اقتصادی را نیز با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توان از مسئولیتهای عینی محسوب نمود. مانند تولید کالاهای معیوب و خطرناک و برخی از تأسیسات صنعتی شیمیایی که در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در بحثهای بعدی بیشتر خواهیم گفت.
مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی به جبران خسارت را می توان مسئولیت ناشی از تسبیب دانست. مالک معمولاً شخصاً‌ در ایجاد خسارت دخالت ندارد بلکه خسارت به سبب عدم رعایت وظایف و تکالیف قانونی محافظت از اشیاء ایجاد می شود. مثل اینکه بر اثر عدم تعمیرات اساسی در قسمتی از مسیر خط لوله نفت و نشت آن به کانالهای آب اراضی کشاورزی مجاور، سبب خشک شدن باغات و کشتزارهای اطراف گردد. در این نوع مسئولیت عمل مستقیم مالک سبب ایجاد خسارت نیست، بلکه عدم رعایت تکلیف قانونی و مراقبت از تأسیسات در ایجاد خسارت دخالت دارد. بنابراین برای تحقق این نوع مسئولیت لازم است شیء بطور مستقیم و بلافاصله در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد و نه عمل مستقیم مالک، هر چند ترک وظیفه از سوی مالک، سبب شده که شیء منبع ایجاد خسارت شناخته شود.
بنابراین موضوع بحث ما مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی به جبران خسارت ناشی از اینگونه تأسیسات می باشد و با مسئولیت ناشی از اتلاف متفاوت است. زیرا در اتلاف، شخص مباشر، بدون در نظر گرفتن ارتباط با شیء یا چگونگی عمل زیان بار و بدون لحاظ رعایت یا عدم رعایت تکلیف قانونی، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. در مسئولیت ناشی از اتلاف، صرف مباشرت شخص در ایجاد خسارت سبب مسئولیت است و هرگاه از یک شیء به عنوان وسیله ایجاد خسارت استفاده شود، شخص متلف به عنوان عامل ایجاد خسارت، مسئول شناخته می شود و مالک شیء در این میان نقشی ندارد مگر در مواردی که سبب اقوی از مباشر است. مبنای مسئولیت در اتلاف، انجام فعل مستقیم زیان بار است که تقصیر یا عدم آن هم در مسئولیت موثر نیست.
لذا در مسئولیت ناشی از مالکیت خسارت باید ناشی از شیء باشد نه ناشی از عمل مالک، دخالت مالک در ایجاد خسارت با عدم انجام وظیفه یعنی ترک فعل محقق می شود اما در هر حال شیء بعنوان عامل اصلی، خسارت را بوجود می آورد. مانند فرض بی مبالاتی کارگر ایستگاه تقویت فشار گاز که باعث ایجاد انفجار در تأسیسات گاز شود و در اثر آن به کسی زیان وارد آید. در اینجا خسارات وارده ناشی از انفجار تأسیسات مذکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *