پایان نامه با کلمات کلیدی هویت اجتماعی، هویت فردی، عوامل شخصی

0 Comments

در رفتار آشکار، ظاهر نشود بلکه به‌صورت توانایی‌هایی در فرد ایجاد و در حافظه‌ی او ذخیره می‌شود و هر وقت که بخواهد، می‌تواند آن توانایی‌ها را مورد استفاده قرار دهد(لطف آبادی،1384).نظریه‌های شناختی شامل نظریه گشتالت، آزوبل و بندورا است. صاحبنظران این رویکرد، یادگیری را ناشی از شناخت، ادراک و بصیرت می‌دانند. بدین‌صورت که آموخته‌های جدید […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دانش آموز، دانش آموزان، ساختارهای شناختی

0 Comments

انگیزه بیرونی تلاش می‌کنند تا بر محیط خود تأثیر بگذارند و ادراک خود را از کفایت و کنترل افزایش دهند. دانش آموزان بدون انگیزه باور ندارند که راهی وجود دارد که آنها بتوانند بر آنچه برای آنها اتفاق می‌افتد تأثیر داشته باشند. ادراک خویشتن این افراد از کفایت و کنترل آن قدر پایین است که […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دانش آموز، دانش آموزان، طلاق

0 Comments

. نوجوان همچنین مردد و دو دل می‌شود.از سویی می‌خواهد مستقل باشد و از جانب دیگر هنوز نمی‌توانند بی نیاز از اطرافیان باشد و مستقل از والدین زندگی کند.لذا با والدینش ناسازگاری را آغاز می‌کند و افکار و خواسته‌های آنان را کهنه و ارتجاعی می‌پندارد، در این تعامل، والدین نیز متقابلا از رفتارها و حرکات […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دانش آموز، دانش آموزان، هویت فردی

0 Comments

کند ، ثانیا یادگیرنده استعداد وعلاقه کافی برای یادگیری داشته باشد تا بتواند اطلاعات ارائه شده را دریافت و از آن استفاده کند . مسلما چنانچه یادگیرنده ،مسائل و مشکلاتی داشته باشد قادر به یادگیری نخواهد بود . در این زمینه نیز مشاور به کمک یادگیرنده می‌شتابد و با حل مشکلات و شناخت رغبت‌ها و […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دانش آموز، دانش آموزان، انگیزش تحصیلی

0 Comments

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسئله 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6 1-4- اهداف تحقیق 7 1-4-1- اهداف کلی 7 1-4-2- اهداف کاربردی 7 1-5- فرضیات تحقیق 7 1-6- تعاریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها 8 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه 11 […]

پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، نقض قرارداد، مصرف کننده

0 Comments

اعتبار هرگونه عرف : – اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالای فروخته شده داشته باشد” . بنابراین شرایط صحت قرارداد یا اعتبار شروط قراردادی مانند شرط عدم مسئولیت یا صحت و بطلان عرفهای مربوط به بیع جز در مواردی که خلاف آن در کنوانسیون تصریح شده باشد تابع قانون ملی است . […]

پایان نامه درمورد قواعد آمره، نقض قرارداد، صحت معامله

0 Comments

12، از آثار هر یک از مقررات آن رجوع کنند یا آن ه را تغییر دهند .” بنابر این اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است . طرفین قرارداد بیع می توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند یا برخی از مقررات آن را استثنا نماید یا آثار ان را دگرگون سازند […]

پایان نامه درمورد سازمان ملل، اصل برائت، سازمان ملل متحد

0 Comments

ندارد. ب: اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد. ج: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها وارد می شود 1. نظم عمومی و اخلاق حسنه 2. عقودی که قانون از قبل، مشخصات آنها را بیان کرده است؛ مانند شرکتهای تجاری و […]

پایان نامه درمورد مرور زمان، نرخ بهره

0 Comments

از جامعه است، اما این هدف در نظم عمومی ارشادی، مستقیماً منظور و مقصود قانون گذار نیست؛ بلکه هدف مستقیم از این نظم عمومی، اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و مؤثر بودن این سیاستها از نظر فنی است؛ بر خلاف نظم عمومی حمایتی که مقاصد اخلاقی و بشر دوستی و حمایت از محرومان به طور مستقیم […]

پایان نامه درمورد حسن معاشرت، عقد نکاح، ضمن عقد

0 Comments

جامعه بطور حتم باید این ضوابط را محترم بشمارند و الا قراردادشان اعتبار و ارزش حقوقی نخواهد داشت.266 ماده 975 قانون مدنی ایران در این زمینه چنین می گوید: “محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت […]